Virtual solutions

With our knowledge of the enterprise environment we understand the needs of our customers and a bring them innovations in the area of IoT, machine learning, virtual reality and blockchain.

Advantages and benefits
Efektívnejšia výroba a údržba
More effective production and  maintenance
Predikcia kvality výroby či poruchy zariadenia
Prediction of production quality or equipment failures
Využívanie virtuálnej/rozšírenej reality vo vzdelávaní zamestnancov
Use of virtual or augmented reality in the education of employees
Spojenie inovácie a 30-ročných skúseností s integráciou
Combining innovation and thirty years of experience with integration
Úspora nákladov vo výrobe, v údržbe či v logistike
Cost savings in production, maintenance and logistics

Customers who have chosen this solution

  • For our customer in the mining industry we prepared a prediction model, demonstrated the ability to predict parameters of production outputs and  save costs for additional production adjustments.
  • For a customer in a production field we designed an innovative way of digitization in production, thanks to which they can significantly reduce production waste, downtime and failures.
  • For a customer in the energy sector we developed an innovative model of employee education in virtual reality. Thanks to this, the customer is able to respond more flexibly to the legislative requirements of the training, saves costs and protects the health of the employees.
When is this solution suitable for you
Hľadáte nové možnosti vzdelávania zamestnancov
Looking for new ways to educate employees
Chcete lepšie využiť dáta na rozhodovanie, riadenie biznisu alebo výroby
Want to use data better for decisions, managing your business or production
Vnímate inováciu ako konkurenčnú výhodu svojej spoločnosti na trhu
Perceive innovation as a competitive advantage of your company on the market