1 Úvodné ustanovenia

 1. Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou exe, a. s., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 17 321 450, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6180/B (ďalej len „Dodávateľ“), a Odberateľom a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Dodávateľom a Odberateľom.
 1. Vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom sa pri uplatňovaní reklamácií spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanoveniami týchto záručných a reklamačných podmienok (ďalej len „ZRP“). Dodávateľ a Odberateľ týmto zhodne konštatujú, že ustanovenia ZRP majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka s výnimkou uplatnenia kogentných noriem Obchodného zákonníka.
 1. Tieto ZRP sa stávajú pre Odberateľa účinné okamihom potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa.
 1. Dodávateľ si účinnosťou týchto ZRP vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu ich ustanovení pri rešpektovaní kogentných noriem Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Akékoľvek zmeny ZRP sú účinné od 3. dňa po ich zverejnení na webovej stránke www.exe.sk.

2 Prevzatie tovaru a diela a nebezpečenstvo škody na tovare a diele

 1. Odberateľ je povinný dodaný tovar alebo dodané dielo skontrolovať čo najskôr potom, čo naňho prejde nebezpečenstvo škody na tovare alebo diele (t. j. bezodkladne po prevzatí tovaru alebo diela). V prípade, ak je Dodávateľ podľa zmluvy povinný odoslať tovar alebo odovzdať dielo, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare alebo diele na Odberateľa po jeho odovzdaní dopravcovi na zmluvou určenom mieste a ak uvedená povinnosť Dodávateľa zo zmluvy nevyplýva, po odovzdaní tovaru alebo diela prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. V prípade, ak si tovar alebo dielo preberá Odberateľ priamo od Dodávateľa, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare alebo diele na Odberateľa okamihom prevzatia diela alebo okamihom oznámenia, že dielo je pripravené na prevzatie, a to tým okamihom, ktorý nastane skôr.
 1. Odberateľ je povinný prehliadnuť dodaný tovar alebo dodané dielo bez zbytočného odkladu hneď potom, ako sa tovar alebo dielo dostali do jeho dispozície. Pokiaľ Odberateľ zistí, že dodaný tovar alebo dodané dielo boli mechanicky poškodené po prevzatí prepravcom, a to aj dodatočne, je povinný bezodkladne kontaktovať prepravcu a požiadať o vyhotovenie zápisu o spôsobení škody. Zároveň je povinný upovedomiť Dodávateľa o tom, že upovedomil prepravcu o vzniku škody. Bezprostredne potom je povinný kontaktovať Dodávateľa a oznámiť mu uvedené skutočnosti. Zápisnica o spôsobení škody je nevyhnutnou súčasťou podkladov pre konanie o uznaní mechanického poškodenia zo strany Dodávateľa.
 1. V prípade, že Odberateľ tovar alebo dielo neprehliadne alebo nezabezpečí riadne a včas jeho prehliadku a vyskúšanie v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare alebo diele, nároky z vád zistených pri prehliadke môže uplatniť len vtedy, keď preukáže, že tieto vady mal tovar alebo dielo už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Prehliadku alebo skúšku musí Odberateľ vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
 1. Odberateľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 12 hodín, po vykonaní prehliadky alebo skúšky oznámiť Dodávateľovi všetky vady, ktoré zistil, resp. ktoré bolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť. V prípade rozdielu v množstve alebo druhu tovaru medzi údajmi v dodacom liste a skutočne dodaným tovarom alebo dielom je Odberateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 12 hodín, upovedomiť Dodávateľa o uvedenej skutočnosti. Odberateľ sa zároveň zaväzuje uhradiť cenu za dodanie väčšieho množstva tovaru v prípade, ak túto skutočnosť neoznámil podľa ustanovení predchádzajúcej vety Dodávateľovi.

3 Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

 1. Pravidlá reklamácie v zmysle týchto ZRP platia zhodne v prípade reklamácie vád dodaného tovaru alebo diela, za ktoré predávajúci alebo zhotoviteľ zodpovedá zo zákona, ako aj v prípade reklamácie vád tovaru alebo diela, za ktorého akosť a vlastnosti predávajúci alebo zhotoviteľ prevzal záruku. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklad o dodaní tovaru alebo diela, ktorého vady sú reklamované alebo uplatňované, a pre oba nároky platia lehoty a doby uvedené v týchto ZRP.
 1. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru alebo diela, ako aj reklamácie vád tovaru alebo diela musia byť uplatnené alebo reklamované podľa týchto ZRP. Záručná doba začína plynúť v rovnakom okamihu, v akom na odberateľa prechádza nebezpečenstvo škody podľa článku 2. bodu 1. týchto ZRP.
 1. Odberateľ je povinný uplatniť nárok z vád tovaru alebo diela bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vadamohla byť pri náležitej starostlivosti zistená. Neuplatnením nároku z vád tovaru alebo diela a nevytknutím vady v lehote 3 dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť zistená, zaniká právo na uplatnenie reklamácie a zároveň zanikajú aj akékoľvek nároky vyplývajúcez vád tovaru alebo diela. Ak je na tovar alebo dielo poskytovaná záruka, musí byť vada oznámený a nároky vyplývajúcezvady  tovaru alebo diela uplatnené bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do troch dní odo dňa, kedy vada vznikla alebo kedy bolo možné vaduzistiť. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

4 Vybavenie reklamácie

 1. Odberateľ predloží Dodávateľovi do sídla Dodávateľa na adrese Plynárenská 1, 821 09 Bratislava alebo prostredníctvo e-mailu (info@exe.sk) doklady o kúpe tovaru alebo dodaní diela vystavené Dodávateľom – faktúru, dodací list, odovzdávací protokol a záručný list.
 1. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s uplatnením reklamácie je Odberateľ oprávnený kontaktovať Dodávateľa prostredníctvom e-mailu info@exe.sk.
 1. Dĺžka reklamačného procesu závisí od konkrétnej vady, avšak v prípade, ak by mala presiahnuť dobu 60 dní, je Dodávateľ povinný písomne informovať o predĺžení lehoty vybavenia reklamácie. Ak výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu alebo oprávnenú vadu, znáša všetky náklady spojené s vybavením reklamácie Odberateľ a tovar alebo dielo budú Odberateľovi vrátené až po uhradení vynaložených nákladov.
 1. V prípade oprávnenej reklamácie znáša Dodávateľ všetky náklady súvisiace s odoslaním tovaru alebo dodaním diela späť Odberateľovi.
 1. Balíky určené na reklamačné konanie alebo uplatňovanie vád musia byť jasne označené nápisom „REKLAMÁCIA“. Pokiaľ je v balíku viacero položiek, je nutné priložiť súpis reklamovaného tovaru alebo diela. Dodávateľ neakceptuje reklamačné balíky odoslané na náklady príjemcu, resp. Dodávateľa.
 1. Odberateľ je povinný odoslať tovar alebo dielo v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Dodávateľ odporúča odosielať reklamovaný tovar v originálnom balení, antistatických obaloch a pod. Odberateľ je zodpovedný za kontrolu sériových čísel tovaru alebo diela a čísel vyznačených na záručnom liste a prípadný rozdiel alebo inú nezrovnalosť je povinný Dodávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od okamihu prechodu nebezpečenstva podľa článku 2. bodu 1. týchto ZRP. Zamestnanci Dodávateľa zabezpečia odstránenie vzniknutého rozdielu a odoslanie nového záručného listu na základe odoslaných dôkazov alebo odstránenie akýchkoľvek nezrovnalostí. Odberateľ nemôže po uplynutí lehoty uplatňovať nároky z vád tovaru alebo diela, ku ktorému nemá záručný list.
 1. Súčasťou reklamovaného tovaru alebo diela musí byť pri odovzdaní na vybavenie reklamácie záručný list a doklad o kúpe tovaru alebo dodaní diela.
 1. Pri nedodržaní niektorej z požiadaviek Dodávateľa nebudú tovar alebo dielo na uplatnenie práv z reklamovaného tovaru alebo diela alebo zo zodpovednosti za vady prijaté a tovar alebo dielo budú odoslané na náklady Odberateľa späť na adresu uvedenú na obale tovaru.
 1. Odberateľ môže tovar alebo dielo reklamovať odoslaním tovaru alebo diela na adresu sídla Dodávateľa za podmienok uvedených v týchto ZRP. Tovar alebo dielo môže reklamovať aj osobne, avšak len v prípade, že si to dohodne s Dodávateľom na základe vopred odoslaného e-mailu na adresu info@exe.sk a v potvrdzovacom e-maile Dodávateľa bude uvedený čas, kedy je možné reklamovaný tovar alebo reklamované dielo osobne doručiť. Oznámenie o zistených vadách je Odberateľ povinný odovzdať písomne v lehotách určených podľa týchto ZRP. V písomnom oznámení je Odberateľ povinný uviesť zistené vady vrátane presného a určitého popisu uplatňovaných vád a musí tiež uviesť, ako sa zistená vada prejavuje.

5 Záručná doba

 1. Dodávateľ poskytuje na vybrané druhy tovarov alebo na dielo záruku za akosť a vlastnosti, ktorou preberá písomne záväzok, že dodaný tovar alebo dodané dielo budú počas stanovenej doby spôsobilé na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel, tzn., že dodaný tovar alebo dodané dielo si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť v deň prechodu nebezpečenstva škody na tovare alebo diele podľa článku 2. bodu 1. týchto ZRP, ak niektoré ustanovenie uzavretej zmluvy alebo týchto ZRP neustanovuje inak.
 1. Dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym skladovaním tovaru, , škody spôsobené neodborným používaním tovaru alebo diela a škody spôsobené vonkajšími udalosťami, chybnou manipuláciou, opotrebovaním a pod. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 1. Dodávateľ poskytuje záručnú dobu na tovar alebo dielo v dĺžke trvania, ktorÁ je uvedenÁ v záručnom liste. Záručná doba na tovar vychádza zo záručnej lehoty poskytovanej výrobcom.
 1. Záručná doba na tovar alebo dielo, ktoré sú opravené alebo vymenené na základe uplatnenej reklamácie, dobieha podľa záruky pôvodného tovaru alebo diela, a to aj v prípade, kedy došlo v rámci reklamačného poriadku k vybaveniu reklamácie výmenou tovaru s iným sériovým číslom alebo dodaním iného diela.
 1. Dodávateľ má právo na náhradu vzniknutých servisných, organizačných a manipulačných nákladov v prípade, že reklamácia alebo uplatňované nároky z vád nie sú oprávnené.

6 Nároky z vád tovaru alebo diela

 1. V prípade, že je reklamácia tovaru alebo diela v záručnej dobe oprávnená, je Dodávateľ povinný vykonať opravu zistených vád tovaru bezodplatne. V prípade, že tovar alebo dielo sú neopraviteľné, má Odberateľ právo na ten istý druh náhradného tovaru alebo dodanie nového diela. Dodávateľ je oprávnený v prípade, že ten istý druh náhradného tovaru alebo diela nie je k dispozícii, odovzdať Odberateľovi náhradný tovar, ktorý má obdobné parametre a technické riešenia ako predtým zakúpený tovar alebo dodané dielo. V prípade, že neopraviteľný reklamovaný tovar alebo neopraviteľné reklamované dielo nie sú na trhu dostupné, reklamácia tovaru alebo diela, resp. uplatnená vada bude kompenzovaná adekvátnou náhradou alebo vystavením dobropisu vo výške ceny adekvátnej náhrady stanovenej Dodávateľom. Dodávateľ je oprávnený rozhodnúť o tom, či tovar alebo dielo budú kompenzované adekvátnou náhradou alebo vystavením dobropisu.
 1. Reklamáciu je Dodávateľ povinný vybaviť v zmysle článku 4. bodu 3. týchto ZRP.
 1. Zodpovednosť Dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka nza akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare alebo diele vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Dodávateľ ani osoby, s ktorých pomocou Dodávateľ plnil svoj záväzok.
 1. Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa tiež nevzťahuje najmä, nie však výlučne, na vady tovaru alebo diela vzniknuté používaním neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu, počítačovými vírusmi, používaním tovaru alebo diela v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou alebo chemickými a mechanickými vplyvmi podmienkam stanoveným výrobcom, nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru alebo diela spôsobom, ktorý je v rozpore s manuálom alebo dokumentáciou či všeobecnými zásadami, neodbornou inštaláciou, neodbornou obsluhou či zanedbanou starostlivosťou o tovar alebo dielo, zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej norme STN, vyššou mocou alebo meteorologickými vplyvmi (predovšetkým zásahom blesku a pod.).
 1. Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa taktiež nevzťahuje na vady tovaru alebo diela v prípade, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol tovar po prevzatí mechanicky poškodený, ak bol tovar poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom, ak bol tovar vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote či elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má tovar odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo tým, že Odberateľ používal tovar a manipuloval s ním v rozpore s návodom na použitie a v rozpore so záručnými podmienkami výrobcu alebo v prípade, ak bol tovar servisovaný neautorizovaným servisom alebo ak s ním bolo manipulované.

7 Náhrada škody a neoprávnená reklamácia

 1. Odberateľ je povinný oboznámiť sa s konkrétnymi záručnými podmienkami výrobcu, prípadne s návodom na použitie, a to najneskôr pri prevzatí tovaru. Ak Odberateľ poruší povinnosť oboznámiť sa so záručnými podmienkami výrobcu, prípadne s návodom na použitie, a v dôsledku toho dôjde k poškodeniu tovaru alebo jeho čiastočnému alebo úplnému zničeniu, najmä ak v dôsledku nesprávnej manipulácie s tovarom alebo v dôsledku nesprávneho používania tovaru vyskytne vada, ktorá by pri obvyklom a riadnom používaní nevznikla, Dodávateľ za vznik takej vadynezodpovedá.
 1. Ak sa preukáže, že reklamovaná vadabola spôsobený konaním Odberateľa – poškodením tovaru alebo diela nesprávnym používaním alebo nevhodnou manipuláciou – a Odberateľ napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel alebo vedieť mohol, vadu reklamoval, môže Dodávateľ od Odberateľa požadovať náhradu škody, ktorú mu tým spôsobil.
 1. Ak Dodávateľ s vynaložením odbornej starostlivosti nemôže dostatočne identifikovať reklamovaný tovar, napr. z dôvodu straty sériového čísla, a napriek tejto skutočnosti dôjde zo strany Dodávateľa k riadnemu vybaveniu reklamácie, Odberateľ zodpovedá za škodu, ktorú týmto konaním spôsobil, a to v prípade, ak distribútor Dodávateľa uzná takú reklamáciu za neoprávnenú. Odberateľ je povinný uhradiť dostatočne preukázané náklady, ktoré Dodávateľ na vybavenie takej reklamácie vynaložil.

8 Záverečné ustanovenia

 1. Tieto ZRP Dodávateľa tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej s Odberateľom.
 1. Tieto ustanovenia ZRP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvy s Odberateľom. V prípadoch, kedy Odberateľ neuzavrie s Dodávateľom písomnú zmluvu, ale záväzkovo-právny vzťah vznikne okamihom potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa, Odberateľ už zaslaním objednávky potvrdil, že súhlasí s týmito ZRP Dodávateľa, a to s účinnosťou ku dňu potvrdenia objednávky Dodávateľom.
 1. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Dodávateľ nezodpovedá za vady a nepreberá záruku za akosť v prípade, ak Dodávateľ zistí, že výrobca, resp. distribútor reklamovaného tovaru alebo diela alebo uplatňovaných vád, od ktorého Dodávateľ tovar kúpil alebo ktorý dielo vyrobil, nie je schopný v dôsledku vyhlásenia konkurzu, reštrukturalizačného konania, likvidácie podniku, exekúcií alebo z akéhokoľvek iného dôvodu vybaviť reklamácie alebo nároky z vád v zmysle dojednaných obchodných podmienok alebo v prípade, ak odmietne reklamáciu alebo vadu uznať. V takom prípade si Dodávateľ vyhradzuje právo reklamovaný tovar alebo dielo bez vybavenia reklamácie alebo bez kompenzácie nárokov z vád tovaru alebo diela Odberateľovi vrátiť.

V Bratislave, dňa 2. januára 2017

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRE SPOTREBITEĽSKÉ ZMLUVY

1 Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Záručné a reklamačné podmienky (ďalej len „ZRP“) sú súčasťou zmlúv uzavretých medzi spoločnosťou exe, a. s., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 17 321 450, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6180/B (ďalej len „Predávajúci“), a spotrebiteľom ako kupujúcim (ďalej len „Zákazník“) o kúpe tovaru.

2 Záručná doba

 1. Predávajúci poskytuje na nový Tovar záruku v zmysle príslušných právnych predpisov. Záručná doba podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na Tovar, ktorý je určený na spotrebovanie alebo ktorého povaha ho neumožňuje dlhšie užívať alebo uchovávať. Predávajúci je oprávnený záručnú dobu predĺžiť, pričom podmienky a rozsah takto predĺženej záruky určí v záručnom liste. V prípade použitej veci je záručná doba dvanásť (12) mesiacov.
 1. Predávajúci vystaví pre Zákazníka dodací list, ktorý slúži zároveň ako záručný list, ak nie je súčasťou originálneho balenia Tovaru.
 1. Záruka začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Zákazníkom.
 1. Do záručnej doby sa nezapočítava doba vybavovania oprávnene uplatnenej reklamácie od momentu odovzdania Tovaru Predávajúcemu za účelom vybavenia reklamácie a odstránenia reklamovaných vád Tovaru do momentu, kedy bol Zákazník povinný prevziať Tovar po vybavení reklamácie.

3 Rozsah záruky a výluky zo záruky

 1. Práva zo záruky zanikajú, ak nie sú uplatnené v záručnej dobe. Nároky zo záruky musia byť uplatnené bez zbytočného odkladu po vzniku vady.
 1. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia Tovaru, ktoré vznikli (i) používaním, údržbou alebo opravou Tovaru v rozpore s návodom na použitie, dokumentáciou k Tovaru, všeobecnými zásadami používania Tovaru alebo inými neodbornými zásahmi zo strany Zákazníka alebo tretích osôb vrátane neautorizovaných servisov, (ii) v dôsledku externého poškodenia Tovaru z akéhokoľvek dôvodu, (iii) v dôsledku použitia pirátskeho, neautorizovaného alebo nesprávneho softvéru, počítačových vírusov, malvéru, addware alebo iných škodlivých programov alebo kódov, (iv) v dôsledku použitia neautorizovaného a neoriginálneho spotrebného materiálu, najmä neoriginálnych náplní a papiera do tlačiarní, (v) používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a priestoroch, najmä v prípade nevhodnej úrovne teploty, vlhkosti alebo prašnosti alebo nevhodných chemických, fyzikálnych alebo mechanických vplyvov daného prostredia, (vi) nadmerným zaťažovaním Tovaru, (vii) zanedbaním starostlivosti o Tovar a jeho údržby, (viii) zapojením do elektrickej siete, ktorá nezodpovedá norme určenej pre Tovar, alebo (ix) v dôsledku vyššej moci alebo poškodením tovaru pri preprave, za ktorú predávajúci nezodpovedá.
 1. Záruka sa takisto nevzťahuje na Tovar, ak bolo jeho výrobné číslo odstránené alebo poškodené alebo má odstránené alebo poškodené plomby, ktoré ho uzavierali. Záruka sa takisto nevzťahuje na Tovar, ktorý bol spotrebovaný, najmä, nie však výlučne, softvér s použitým jednorazovým licenčným kľúčom, ktorého registrácia robí daný Tovar pre iného zákazníka neupotrebiteľným, alebo na batérie, toner a pod.
 1. Záruka sa takisto nevzťahuje na chyby a poškodenia, ktoré sú dôsledkom oneskoreného uplatnenia záruky na vadu alebo poškodenie, na ktoré sa inak záruka vzťahuje a v prípade ktorých by včasné uplatnenie záruky zabránilo rozšíreniu vady alebo vzniku nových vád a poškodení.

4 Poučenie o zodpovednosti za vady podľa §622 až 624 Občianskeho zákonníka

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru alebo, ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezchybný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorý bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne používať ako vec bez vady, má Zákazník právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi aj v prípade, ak ide o odstrániteľné vady, avšak Zákazník nemôže pre opätovný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne používať.
 1. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru.
 1. Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 2. Zákazník nie je oprávnený vrátiť Tovar, (i) ktorý spotreboval či poškodil alebo iným spôsobom znemožnil jeho ďalšie užívanie, alebo(ii)   ide o počítačový program, audiovizuálne dielo, zvukový záznam, alebo zvukovo-obrazový záznam umeleckého výkonu alebo multimediálne dielo, ktoré Zákazník rozbalil, alebo (iii) ktorý nie je možné vzhľadom na jeho vlastnosti vrátiť, alebo (iv) ktorý podlieha rýchlej skaze a pod.

5 Spôsob uplatňovania reklamácie

 1. Zákazník si uplatňuje reklamáciu Tovaru v mieste sídla Predávajúceho. Reklamáciu v sídle Predávajúceho je možné uplatniť v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom dohovore.
 1. Zákazník je pri reklamácii Tovaru povinný predložiť Tovar, doklad o kúpe Tovaru, záručný list a ostatné príslušenstvo a dokumentáciu k Tovaru, ktoré boli Zákazníkovi s Tovarom dodané, a musí k adrese napísať aj označenie „Reklamácia“. Reklamovaný Tovar nesmie byt odoslaný na dobierku ani inou službou spoplatnenou na ťarchu Predávajúceho. Tovar musí byť zároveň odoslaný v balení, ktoré zabráni akémukoľvek poškodeniu Tovaru pri preprave. Za poškodenie Tovaru pri preprave zodpovedá Zákazník.

6 Spôsob a lehoty vybavenia reklamácie

 1. Spôsoby vybavenia reklamácie upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a §18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
 1. Ak Zákazník uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec ho upovedomí o spôsobe vybavenia reklamácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi a vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní.
 1. Predávajúci po vybavení reklamácie oznámi výsledok vybavenia reklamácie Zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty alebo iným vhodným spôsobom a vydá Zákazníkovi doklad o vybavení reklamácie do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

V Bratislave, dňa 2. januára 2017