Úvod

Trvalo udržateľný rozvoj znamená rozvoj, ktorý uspokojuje potreby spoločnosti v rámci ekologických možností planéty a bez ohrozenia možností budúcich generácií uspokojiť vlastné potreby. Trvalo udržateľný rozvoj sa zameriava na hospodárske, spoločenské a environmentálne ciele spoločné pre všetkých ľudí, vyjadruje širšie očakávania spoločnosti od subjektov usilujúcich sa o zodpovedné konanie. Hlavným cieľom spoločenskej zodpovednosti organizácie by preto mala byť snaha prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju.
Konanie firmy vo vzťahu k spoločnosti, v ktorej pôsobí, a vo vzťahu k jej vplyvu na životné prostredie sa stalo kľúčovou súčasťou merania jej celkovej výkonnosti a schopnosti ďalšieho efektívneho fungovania. Za spoločenskú zodpovednosť pokladáme trvalý záväzok vytvárať a dodržiavať etické normy, prispievať k zlepšovaniu životného prostredia a zvyšovať kvalitu života zamestnancov. To, aký vplyv má naše podnikanie na okolité prostredie, pokladáme za veľmi dôležité a domnievame sa, že bez spoločensky prospešných aktivít, nemôže byť žiadna spoločnosť dlhodobo úspešná.

Ochrana životného prostredia

Uvedomujeme si, že ochrana životného prostredia je jednou z kľúčových výziev súčasnosti, a preto stále hľadáme cesty, ako by firmy mohli fungovať efektívnejšie, a teda aj šetrnejšie voči životnému prostrediu. Ponúkame riešenia a služby, ktoré znižujú spotrebu energie, umožňujú spotrebúvať menej papiera a nastaviť procesy vo firme tak, aby využitie jej zdrojov bolo maximálne.
Spoločnosť exe separuje od svojho vzniku odpad. Vysokú úroveň ekologického zmýšľania spoločnosti udržiavajú samotní majitelia, ktorí už pred založením spoločnosti boli známymi ekologickými aktivistami na Slovensku. Ochrana životného prostredia je preto integrovanou a prirodzenou súčasťou spoločnosti exe
V zmysle hesla „Mysli globálne, konaj lokálne“ prednostne podporujeme aktivity, ktoré majú vzťah k miestu, kde sídlime a podnikáme. Dlhodobú spoluprácu máme s Nadáciou Horský park, ktorá patrí k najznámejším komunitným aktivitám v Bratislave. Od svojho vzniku v roku 1994 vykonala veľa pre zlepšovanie kvality životného prostredia, pre rozvoj vzťahu ľudí k prírode, pre tvorbu medziľudských vzťahov, pre vzkriesenie zásad dobrovoľníctva a filantropie. Je nám cťou, že môžeme byť jedným z podporovateľov ich činnosti.
Zamestnanci spoločnosti exe sa aktívne zapájajú do medzinárodnej akcie Obnova mestských hradieb v okolí bratislavského Hradu. Hradby boli pre zlý technicky stav zatvorené od roku 2001. Po niekoľkých čisteniach boli hradby v roku 2013 sprístupnené pre tematické kultúrne akcie. Spoločnosť exe sa aj v súčasností zapája do projektu Obnova mestských hradieb pre verejnosť a kultúrne akcie.

Podpora znevýhodnených skupín

Ľudia s postihnutím sú často zraniteľní, čiastočne v dôsledku nesprávnych predstáv o ich zručnostiach a schopnostiach. Ich podporou chceme prispievať k tomu, aby bola ľuďom s postihnutím priznaná dôstojnosť, samostatnosť a plnohodnotná účasť na živote spoločnosti. Plavecký oddiel telesne postihnutých ŠK IAMES dosahuje dlhodobo výborné výsledky v práci s touto cieľovou skupinou vrátane viacnásobnej úspešnej reprezentácie Slovenska na majstrovstvách sveta. Sme hrdí na to, že sa to deje aj vďaka nášmu príspevku na ich činnosť.
Hospic Plamienok n.o. je prvá nezisková organizácia na Slovensku, ktorá sa stará o nevyliečiteľne choré deti v ich domácom prostredí a v kruhu rodiny. S touto organizáciou spolupracujeme niekoľko rokov, naša podpora funguje na rôznych bázach a platformách. Okrem technickej a priamej finančnej pomoci organizujú aj samotní zamestnanci finančnú zbierku pre rodiny v starostlivosti Plamienka. Tieto rodiny trpia často hmotnou núdzou z dôvodu nákladnej liečby svojho dieťaťa.
Vážime si prácu, ktorú vykonávajú ťažko zdravotne postihnutí. Ich práca dáva zmysel nielen im, ale aj ľuďom, ktorých ich výrobkami obdarúvame. Podporu chránených dielní preto vnímame ako dôležitú súčasť svojho podnikania.

Podpora kultúry a športu

Od kultúry ako základnej hodnotovej orientácie spoločnosti závisí jej základné nastavenie, jej efektivita a výkonnosť. Kultúra je prvkom patriacim k vnútornej výbave človeka, orientuje ho vo svete, spoločnosti a dáva význam jeho existencii. Šport pestuje v ľuďoch vytrvalosť a zodpovednosť za vlastné zdravie, zmysel pre fair play. Uvedomujeme si význam kultúry a športu pre zdravý rozvoj spoločnosti, a preto sa dlhodobo venujeme podpore týchto dvoch dôležitých oblastí.
Sponzorujeme Cenu Dominika Tatarku. Táto cena je považovaná za najprestížnejšie slovenské literárne ocenenie a je určená autorovi za výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku.
Z dlhého zoznamu športových aktivít a podujatí, ktoré naša firma podporila a podporuje, chceme spomenúť dorastencov futbalového oddielu TJ Tisovec, k skvelým medzinárodným športovým úspechom pomáhame aj gymnastickému oddielu Slávia UK. Dlhé roky podporujeme amatérske bežecké preteky cez kopce Karpát pri Bratislave, ktoré organizujú nadšenci a dobrovoľníci z OZ Cross coutry club Rača.