Všeobecné zásady

Hlavnou úlohou spoločnosti exe je rozvíjať a udržiavať ekonomicky zdravé a prosperujúce podnikanie. Exe prijíma zodpovednosť všade, kde môže svoju činnosť účinne riadiť. Nesieme zodpovednosť voči prostrediam, kde pôsobíme, voči svojim zamestnancom, obchodným partnerom a všeobecne voči verejnosti. Preto sme stanovili tieto kľúčové zásady:

• Zaväzujeme sa podnikať podľa najvyšších štandardov morálky a etiky.

• Riadime sa zákonnými normami a predpismi platnými v krajinách, kde podnikáme.

• Dodržujeme Všeobecnú deklaráciu ľudských práv Organizácie Spojených národov a uznávame svoju zodpovednosť za dodržiavanie týchto práv vo vzťahu k zamestnancom a komunitám, ktorých sa naša činnosť dotýka.

• Sme otvorení voči všetkým, ktorých ovplyvňuje naše podnikanie.

• Snažíme sa v rámci sféry nášho vplyvu zaisťovať, aby naši dodávatelia, subdodávatelia, zástupcovia a partneri dodržiavali pri realizácii našich projektov zásady stanovené týmto etickým kódexom.

Zamestnanecké vzťahy

Etický kódex spoločnosti exe určuje etické pravidlá, podľa ktorých sa majú zamestnanci spoločnosti riadiť v pracovných procesoch a pri svojom vystupovaní kdekoľvek na svete. Netrpíme korupciu, porušovanie pravidiel férovej hospodárskej súťaže, diskrimináciu alebo obťažovanie v akejkoľvek forme. Naopak, podporujeme etické obchodné postupy, spravodlivé zachádzanie so zamestnancami, diverzitu a rovnosť príležitostí.

Richard Hrabovský
generálny riaditeľ exe, a.s.

Pre spoločnosť exe má kľúčový význam taký vzťah so všetkými svojimi zamestnancami, ktorého základom je vzájomná úcta a dôstojnosť. Pracovné podmienky ponúkané zamestnancom musia zodpovedať požiadavkám národných zákonných noriem a predpisov, ako aj príslušných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (ILO).

• Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovné prostredie a usilujeme sa o jeho trvalé zlepšovanie.

• Poskytujeme rovné príležitosti ľuďom bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, národnosť, náboženstvo, etnickú príslušnosť alebo iné odlišné charakteristiky. Nepripúšťame diskrimináciu a obťažovanie.

• Zamestnancom a iným osobám spojeným s exe poskytujeme prostriedky, aby mohli vyjadrovať oprávnené obavy a sťažnosti spôsobom, ktorý zaistí riadne preskúmanie a vhodnú nápravu bez akýchkoľvek postihov.

• Dávame zamestnancom možnosti školení a vzdelávania, ktoré podporujú ich súčasné a budúce plány pracovného rozvoja.

• Nezamestnávame žiadnu osobu, ktorej veková hranica je nižšia ako 15 rokov, alebo iná, vyššia, miestnym zákonom stanovená minimálna veková hranica pre zamestnávanie.

• Na svojich pracoviskách nevyužívame nútenú ani otrockú prácu, ani iné formy nedobrovoľnej práce. Nedovoľujeme žiadne praktiky, ktoré by obmedzovali slobodný pohyb zamestnancov.

Správanie na našom trhu

Korupcia, úplatkárstvo a nekalá hospodárska súťaž rozvracajú trh a predstavujú prekážku hospodárskeho, sociálneho a demokratického vývoja. Spoločnosť exe netoleruje žiadnu z týchto aktivít.

• Nebudeme postupovať v rozpore s platnými zákonmi o hospodárskej súťaži.

• Nebudeme priamo ani nepriamo ponúkať ani poskytovať žiadne platby či iné odmeny akejkoľvek osobe alebo subjektu, aby sme takúto osobu alebo subjekt naviedli na konanie v rozpore s predpísanými povinnosťami, s cieľom získať, udržať si alebo kontrolovať obchodnú príležitosť alebo si zaistiť akúkoľvek inú nepatričnú výhodu.

• Nebudeme priamo ani nepriamo vyžadovať ani prijímať žiadne nepatričné platby ani iné odmeny, ktoré by boli poskytované s cieľom primäť nás konať v rozpore so stanovenými povinnosťami.

• Zodpovedne a presne evidujeme všetky finančné transakcie a vedieme o nich účtovníctvo v súlade s miestne prijatými účtovnými zásadami a pravidlami spoločnosti exe.

• Naše IT technológie a postupy obsahujú kontrolné a bezpečnostné prvky, ktoré zaisťujú požadovanú úroveň ochrany údajov našich zákazníkov.

Životné prostredie

Spoločnosť exe pevne verí, že poskytovaním služieb v oblasti IT môže významne prispieť k trvalému zlepšovaniu procesu známeho ako trvalá udržateľnosť sveta a životného prostredia a v súlade s týmto presvedčením uplatňuje na všetkých úrovniach proaktívny režim s ohľadom na ochranu životného prostredia.

• Zavádzame také organizačné štruktúry, systémy riadenia, postupy a plány školení, ktoré zaručujú splnenie všetkých relevantných zákonov, predpisov a noriem.

• V duchu neustáleho zlepšovania zapájame do procesu environmentálneho riadenia svojich pracovníkov, subdodávateľov a iné dotknuté strany.

• Naším cieľom je neustále zlepšovať hodnotenie svojich projektov, produktov a služieb z hľadiska ochrany životného prostredia pomocou aktívneho hľadania spôsobov na znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie v priebehu životného cyklu našich projektov, produktov a služieb.